Privacyverklaring

Privacy

Bij het verlenen van diensten door De Wind Consultancy BV (al dan niet onder de handelsnaam van het samenwerkingsverband DeWIND&Co) worden geen of in beperkte mate persoonsgegevens verwerkt. Elke consultant is zich bewust van het vertrouwen dat u stelt, mocht wel sprake zijn van de verwerking van persoonsgegevens. ‘Zorgvuldigheid’ en ‘veiligheid’ vormen te allen tijde de voorwaarden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarnaast willen wij ‘transparant’ zijn over die verwerking;

Privacyverklaring
Bij het verlenen van diensten De Wind Consultancy BV worden mogelijk in beperkte mate persoonsgegevens verwerkt. Om u te informeren hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

 • Contactgegevens:
  De Wind Consultancy BV
  Barisakker 42 – 4675 VD Nuenen (NL)
 • Persoonsgegevens worden verwerkt door:
  Naam:  De Wind Consultancy
  Rechtspersoonlijkheid:  BV
  KvK-nummer:  17161063
  Adres:  Barisakker 42 – 5672 VD Nuenen (NL)
  Telefoonnummer:   +31 (0)6 2929 41 20
  E-mailadres:  marc.dewind@dewindconsultancy.com


Verkrijgen van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van de diensten van De Wind Consultancy BV verstrekt u haar consultants persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, rondleiding, via website, e-mail, telefonisch contact of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat zij uw persoonsgegevens verkrijgt via derden in het kader van het project.

Persoonsgegevens
De Wind Consultancy BV verwerkt mogelijkerwijs de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
• Inhoud van communicatie
• IP-adres

Doeleinden
De Wind Consultancy BV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van persoonlijk contact;
• Het bieden van persoonlijke coaching en andere vormen van ondersteuning voorafgaande en tijdens projecten;
• Marketing;
• Het kunnen aanbieden en informeren via website of e-mail.

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het projecttraject.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals accountant, IT-leverancier of een consultant die worden ingeschakeld bij een project. Deze derden mogen uw persoonsgegevens dan ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

De Wind Consultancy BV zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze Cloud provider Antagonist, die gevestigd is in Nederland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google LLC., WhatsApp Inc., Microsoft Inc. en The Rocket Sience Group LLT d/b/a/ MailChimp in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

De Wind Consultancy BV staat het derden niet toe uw gegevens buiten de EU op te slaan.

Hoe lang uw gegevens bewaard blijven
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe uw gegevens beveiligd zijn
De Wind Consultancy vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen, w.o. fysieke en digitale beveiligingen van harde schijven en individuele documenten.

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden tijdens een project worden geen gedragsanalyses gemaakt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens die afkomstig zijn uit het gebruik van bronnen zoals de website en MailChimp (om u in een algemeen commercieel kader te informeren of uit te nodigen) kunnen wel gebruikt worden voor gedragsanalyse. Dit om u eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u De Wind Consultancy BV verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Marc de Wind – marc.dewind@dewindconsultancy.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan De Wind Consultancy BV weten. Het ligt geenszins in de bedoeling uw vertrouwen te schaden. Mocht een dergelijk contact desondanks niet tot een oplossing leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door De Wind Consultancy BV worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6 oktober 2020.

© De Wind Consultancy BV – 2020